Jumat, 05 Januari 2018

Jalan Lurus

Jalan Lurus

Yaa Allah,
"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."
(QS. Al-Fatihah 1: Ayat 6-7)

Setiap shalat, surah Al-Fatihah dibaca dari awal sampai akhir ayat, ditutup dengan doa, "Aamiin" (kabulkanlah doa kami).

Tafsir Ibnu Katsir,
Al-Fatihah, ayat  7

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.

Dalam hadis yang lalu disebutkan apabila seseorang hamba mengucapkan.
”Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ...." sampai akhir surat, maka Allah Subhaanahu wa ta'aalaa berfirman:
Ini untuk Hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta.
Firman Allah Subhaanahu wa ta'aalaa yang mengatakan:
Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. (Al-Fatihah: 7) berkedudukan menafsirkan makna siratal mustaqim.

Menurut kalangan ahli nahwu menjadi badal. dan boleh dianggap sebagai 'ataf bayan.
Orang-orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah Subhaanahu wa ta'aalaa adalah mereka yang disebutkan di dalam surat An-Nisa melalui firman-Nya:

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. (An-Nisa: 69-70)

Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna firman Allah Subhaanahu wa ta'aalaa, "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka" (Al-Fatihah: 7) ialah orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu; mereka adalah para malaikat-Mu, para nabi-Mu, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman lainnya, yaitu: Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, hingga akhir ayat. (An-Nisa: 69)
Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibnu Anas sehubungan dengan makna firman-Nya, "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka" (Al-Fatihah: 7). Makna yang dimaksud adalah "para nabi."
Ibnu Juraij meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan "mereka" adalah orang-orang beriman; hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid, sedangkan menurut Waki' mereka adalah orang-orang muslim. 

Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, mereka adalah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam dan orang-orang yang mengikutinya.
Tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas tadi mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih luas.

*****
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Al-Fatihah: 7)

Menurut jumhur ulama, lafaz gairi dibaca jar
berkedudukan sebagai na'at (sifat).

Az-Zamakhsyari mengatakan dibaca gaira secara nasab karena dianggap sebagai hal (keterangan keadaan), hal ini merupakan bacaan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu Qiraah ini diriwayatkan oleh Ibnu Kasir, sedangkan yang berkedudukan sebagai zul hal ialah
damir yang ada pada lafaz 'alaihim, dan menjadi 'amil ialah lafaz an'amta.

Makna ayat "tunjukilah kami ke jalan yang lurus" yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka yang telah disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah, istiqamah, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya, dengan cara mengerjakan semua yang diperintahkan-Nya dan menjauhi semua yang dilarang-Nya. 

Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah orang-orang yang telah rusak kehendaknya; mereka mengetahui perkara yang hak, tetapi menyimpang darinya. Bukan pula jalan orang yang sesat. mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama), akhirnya mereka bergelimang dalam kesesatan, tanpa mendapatkan hidayah ke jalan yang hak (benar).
Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan huruf la untuk menunjukkan bahwa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani.

Sebagian dari kalangan ulama nahwu ada yang menduga bahwa kata gairi dalam ayat ini bermakna istisna (pengecualian).

Berdasarkan takwil ini berarti istisna bersifat munqati', mengingat mereka dikecualikan dari orang-orang yang beroleh nikmat dan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beroleh nikmat. Akan tetapi, apa yang telah kami ketengahkan di atas adalah pendapat yang lebih baik karena berdasarkan kepada perkataan seorang penyair, yaitu:
Seakan-akan engkau merupakan salah satu dari unta Bani Aqyasy yang mengeluarkan suara dari kedua kakinya di saat melakukan penyerangan.
Makna yang dimaksud ialah "seakan-akan kamu mirip dengan salah seekor unta dari temak unta milik Bani Aqyasy."

Dalam kalimat ini mausuf dibuang karena cukup dimengerti dengan menyebutkan sifatnya. Demikian pula dalam kalimat gairil magdubi 'alaihim, makna yang dimaksud ialah gairi siratil magdubi 'alaihim (bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai). Dalam kalimat ini cukup hanya dengan menyebut mudafilaih-nya saja, tanpa mudaf lagi; pengertian ini telah ditunjukkan melalui konteks kalimat sebelumnya, yaitu firman-Nya:
Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. (Al-Fatihah: 6-7)

Kemudian Allah Subhaanahu wa ta'aalaa berfirman:
bukan (jalan) mereka yang dimurkai. (Al-Fatihah: 7)
Di antara mereka ada yang menduga bahwa huruf la dalam firman-Nya, "Walad dallina," adalah la zaidah
(tambahan).

Bentuk kalam selengkapnya menurut hipotesis mereka adalah seperti berikut: "Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan orang-orang yang sesat."

Mereka mengatakan demikian berdalilkan perkataan Al-Ajjaj (salah seorang penyair), yaitu:

Dalam sebuah telaga bukan telaga yang kering dia berjalan, sedangkan dia tidak merasakannya.
Makna yang dimaksud ialah bi-ri haurin. Akan tetapi, makna yang sahih adalah seperti yang telah kami sebutkan di atas. 

Karena itu, Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam di dalam kitab Fadailil Qur’an meriwayatkan sebuah asar Abu Mu'awiyah, dari A'masy dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu.

Disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah membaca gairil magdubi 'alaihim wa gairid dallina.
Sanad asar ini berpredikat sahih. 

Demikian pula telah diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'b, bahwa dia membacanya demikian, tetapi dapat diinterpretasikan bahwa bacaan tersebut dilakukan oleh keduanya (Umar dan Ubay) dengan maksud menafsirkannya.

Dengan demikian, bacaan ini memperkuat apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa sesungguhnya huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi agar tidak ada dugaan yang menyangka bahwa lafaz ini di-ataf-kan pada allazina an'amta 'alaihim; juga untuk membedakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing terpisah jauh dari yang lainnya karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandung ilmu yang hak dan pengamalannya, sedangkan -orang-orang Yahudi telah kehilangan pengamalannya, dan orang-orang Nasrani telah kehilangan ilmunya. Karena itu dikatakan murka menimpa orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nasrani. 

Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu ia meninggalkannya, yakni tidak mengamalkannya, berarti ia berhak mendapat murka; lain halnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang-orang Nasrani di saat mereka mengarah ke suatu tujuan. tetapi mereka tidak mendapat petunjuk menuju ke jalannya, mengingat mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya, yakni tidak mengikuti perkara yang hak, akhirnya sesatlah mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat lagi dimurkai.

Hanya, yang dikhususkan mendapat murka adalah orang-orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhaanahu wa ta'aalaa:
yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. (Al-Maidah: 60)

Yang dikhususkan mendapat predikat sesat adalah orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya:
mereka telah sesat sebelum (kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (Al-Maidah: 77)

Hal yang sama disebutkan pula oleh banyak hadis dan asar. Pengertian ini tampak jelas dan gamblang dalam riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad.

Dia mengatakan. telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar Sammak ibnu Harb menceritakan hadis berikut, bahwa dia mendengar Abbad ibnu Hubaisy menceritakannya dari Addi ibnu Hatim.

Addi ibnu Hatim mengatakan, "Pasukan berkuda Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam tiba, lalu mereka mengambil bibiku dan sejumlah orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka
ke hadapan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam, mereka berbaris ber-saf di hadapannya, dan berkatalah bibiku. 'Wahai Rasulullah, pemimpin kami telah jauh dan aku tidak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang telah lanjut usia, tiada suatu pelayan pun yang dapat kusajikan. Maka bebaskanlah diriku, semoga Allah membalasmu.'

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bertanya,
'Siapakah pemimpinmu?' Bibiku menjawab, 'Addi ibnu Hatim.' 

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam menjawab,
'Dia orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasul-Nya,' lalu beliau membebaskan bibiku.

Ketika Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam kembali bersama seorang laki-laki di sampingnya lalu laki-laki itu berkata (kepada bibiku), 'Mintalah unta kendaraan kepadanya,' lalu aku meminta unta kendaraan kepadanya dan ternyata aku diberi."
Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, "Setelah itu bibiku datang kepadaku dan berkata, 'Sesungguhnya aku diperlakukan dengan suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu.

Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang itu memperoleh darinya apa yang dimintanya; dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang itu pun memperoleh darinya apa yang dimintanya'."

Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya, "Maka aku datang kepada beliau Shallallahu'alaihi wa sallam. Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak, lalu disebutkan bahwa mereka adalah kaum kerabat Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Maka aku kini mengetahui bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bukanlah seorang raja seperti Kaisar (Raja Roma-red), bukan pula seperti Kisra (Raja Persia-red).

Kemudian beliau Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda kepadaku,
'Hai Addi, apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang tidak mau mengucapkan, Tidak ada Tuhan selain Allah'? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah yang mendorongmu membangkang tidak mau mengucapkan, 'Allahu Akbar'? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhaanahu wa ta'aalaa'?"

Addi ibnu Hatim melanjutkan kisahnya.
”Maka aku masuk Islam. dan kulihat wajah beliau tampak berseri-seri, lalu beliau bersabda, 
'Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani'." 

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Turmuzi melalui Hadis Sammak ibnu Harb, dan ia menilainya hasan garib.

Ia mengatakan,
"Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Sammak ibnu Harb."

Menurut kami, hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Hammad ibnu Salamah melalui Sammak, dari Murri ibnu Qatri, dari Addi ibnu Hatim yang menceritakan:
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mengenai firman-Nya. 'Bukan jalan orang-orang yang dimurkai," lalu beliau menjawab. 

'Mereka adalah orang-orang Yahudi"; dan tentang firman-Nya. -Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat" beliau menjawab, "Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat.
Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Sufyan ibnu Uyaynah ibnu Ismail ibnu Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Addi ibnu Hatim dengan lafaz yang sama.

Hadis Addi ini diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad dan mempunyai banyak lafaz (teks), bila dibahas cukup panjang.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Badil Al-Uqaili; telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Syaqiq, bahwa ia pernah mendapat berita dari orang yang mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda ketika beliau berada di Wadil Qura seraya menaiki kudanya, lalu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Qain bertanya,
"Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Lalu beliau Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:
Mereka adalah orang-orang yang dimurkai, seraya menunjukkan isyaratnya kepada orang-orang Yahudi; dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani.

Al-Jariri, Urwah, dan Khalid meriwayatkannya pula melalui Abdullah ibnu Syaqiq, tetapi mereka me-mursal-kannya dan tidak menyebutkan orang yang mendengar dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam.

Di dalam riwayat Urwah disebut nama Abdullah ibnu Amr.
Ibnu Murdawaih meriwayatkan melalui hadis Ibrahim ibnu Tahman, dari Badil ibnu Maisarah, dari Abdullah ibnu Syaqiq, dari Abu Zar radhiyallahu anhu yang menceritakan:
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam tentang makna al-magdubi 'alaihim

Beliau menjawab bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Aku bertanya lagi, "(Siapakah) orang-orang yang sesat?" Beliau menjawab, "Orang-orang Nasrani."

As-Saddi meriwayatkan dari Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud serta dari segolongan orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam.

Disebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani.

Dahhak dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi' ibnu Anas dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam serta lainnya yang bukan hanya seorang.
Ibnu Abu Hatim mengatakan, ia belum pernah mengetahui di kalangan ulama tafsir ada perselisihan pendapat mengenai makna ayat ini. Bukti yang menjadi pegangan pada imam tersebut dalam masalah "orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat" ialah hadis yang telah lalu dan firman Allah Subhaanahu wa ta'aalaa yang mengisahkan tentang kaum Bani Israil dalam surat Al-Baqarah, yaitu:

Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. (Al-Baqarah: 90)
Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhaanahu wa ta'aalaa berfirman:

Katakanlah, "Apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi, dan (orang yang) menyembah tagut?" Mereka ini lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. (Al-Maidah: 60)

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (Al-Maidah: 78-79)

Di dalam kitab Sirah (sejarah) disebutkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, ketika dia bersama segolongan teman-temannya berangkat menuju negeri Syam dalam rangka mencari agama yang hanif (agama Nabi Ibrahim alaihissalam).
Setelah mereka sampai di negeri Syam, orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." 

Maka Amr menjawab, "Aku justru sedang mencari jalan agar terhindar dari murka Allah."
Orang-orang Nasrani berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah." 

Maka Amr ibnu Nufail menjawab, "Aku tidak mampu."
Amr ibnu Nufail tetap pada fitrahnya dan menjauhi penyembahan kepada berhala dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mau masuk, baik ke dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani, sedangkan teman-temannya masuk agama Nasrani karena mereka menganggap agama 

Nasrani lebih dekat pada agama hanif daripada agama Yahudi pada saat itu. Di antara mereka adalah Waraqah ibnu Naufal, hingga dia mendapat petunjuk dari Allah melalui Nabi-Nya, yaitu di saat Allah mengutusnya dan dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Semoga Allah melimpahkan ridha kepadanya.

Kisah Waraqah ibnu Naufal

Ditunjuk sebagai seorang utusan Allah bukan suatu hal yang mudah bagi Muhammad ﷺ. Ia merasa kebingungan dan tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang terjadi padanya. Begitu aneh. Begitu membingungkan. Begitu mengagetkan karena ia hanya menginginkan ketenangan dengan uzlahnya. Tiba-tiba malaikat datang. Karena itu, Muhammad ﷺ butuh orang berilmu yang meneguhkannya. Butuh mereka yang kenal risalah untuk menerjemahkan kabar langit itu.

Di antara orang yang meneguhkan Nabi Muhammad ﷺ dengan kabar risalah adalah Waraqah bin Naufal radhiallahu ‘anhu. Seorang berilmu yang beriman terhadap kenabian Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam.

Dialog Kabar Wahyu

Istri Nabi Muhammad ﷺ, Khadijah radhiallahu ‘anha berangkat menemui Waraqah untuk kali kedua. Ia hendak bertanya kepadanya tentang perihal wahyu yang baru saja diterima suaminya. Kali ini ia tidak sendiri, ia mengajak sang suami turut serta bersamanya. Mendengar langsung dari ulama ahli kitab ini. Dan Khadijah pun ingin agar Waraqah mendengar langsung kabar dari suaminya.
Waraqah bertanya, “Saudaraku, apa yang kau lihat?” Kemudian Rasulullah ﷺ mengabarkan padanya apa yang ia lihat.
Tanpa ragu, Waraqah langsung berucap, “Itu adalah an-Namus yang dulu datang kepada Musa alaihissalam. Duhai sekiranya saat itu aku masih kuat. Sekiranya waktu itu tiba aku masih hidup. Waktu ketika kaummu mengusirmu.”
“Apakah aku akan diusir?” tanya Rasulullah ﷺ menyambar penjelasan Waraqah.
“Iya. Tidak seorang pun yang datang dengan apa yang datang kepadamu kecuali dimusuhi. Jika aku mendapati hari itu, aku akan menolongmu sekuat tenaga,” jawab Waraqah (HR. al-Bukhari Kitab Bad’ul Wahyi No. 3 dan Muslim Kitabul Iman, Bab Bad’ul Wahyi, No. 160).

Pelajaran dari Pertemuan dengan Waraqah

Pertama: pada kisah sebelumnya, Waraqah tidak menjawab dengan ‘Muhammad ﷺ benar (dengan kisahnya)’. Ia menjawab, ‘Jika engkau jujur kepadaku wahai Khadijah’. Ia bukan meragukan berita yang datang dari Muhammad ﷺ kepada Khadijah. Hanya saja ia khawatir kabar yang disampaikan kepadanya kurang detail. Sebagaimana ketika seseorang menceritakan peristiwa isra mi’raj kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, “Kalau memang dia yang mengatakannya, pasti itu benar.” (HR. al-Hakim 4407).

Kedua: Dalam kisah sebelumnya juga Waraqah mengatakan kepada Nabi ﷺ bahwa beliau adalah Nabinya umat ini. Umat yang dimaksud Waraqah bisa jadi adalah bangsa Arab. Bisa jadi juga dalam artinya lebih luas, seluruh umat manusia. Waqaraqah juga mengetahui bahwa beliau ﷺ adalah rasul terakhir untuk umat di dunia ini.

Ketiga: Waraqah mengetahui sosok yang ditemui oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah an-Namus al-Akbar. An-Namus adalah pembawa rahasia. Allah ﷻ menunjukkan kepada Jibril suatu rahasia yang tidak ditunjukkan kepada selainnya. Itulah rahasia wahyu.
“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.” (QS: Al-Jin | Ayat: 26-27).
Waraqah tahu bahwa pembawa rahasia itu adalah Jibril. Pembawa rahasia dari Rabb semesta alam kepada para nabi. Tapi ia hanya menyebut an-Namus yang datang kepada Musa alaihissalam. Ia tidak mengatakan yang datang kepada Isa alaihissallam, padahal ia seorang Nasrani. Kemungkingkan karena pokok syariat Nasrani adalah syariat Yahudi kemudian disempurnakan oleh Nabi Isa alaihissallam. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

“Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” (QS: Ali Imran | Ayat: 50).
Oleh karena itu, ucapan Waraqah ini mencakup ajaran dua ahli kitab. Karena keduanya beriman kepada Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam.

Keempat: Waraqah menjawab dengan penuh keyakinan. Tanpa sedikit pun ragu. Bahkan jawaban itu ia lontarkan langsung tanpa jeda berpikir. Karena dia tahu masa-masa itu akan datang seorang nabi. Ia juga tahu, nabi itu akan diutus di Mekah. Ia sudah mengenal siapa Muhammad bin Abdullah. Ketika mendengar kabar tentang an-Namus al-Akbar, ia pun segera menunjukkan keimanannya.

Kelima: Waraqah memberikan kabar yang berulang dan pula akan menimpa Muhammad ﷺ. Ia mengatakan, “Tidak seorang pun yang datang dengan apa yang datang kepadamu kecuali dimusuhi.” Demikian juga bagi orang-orang yang mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad ﷺ. Berlaku baginya ketentuan ini. karena peperangan antara yang haq dengan yang batil akan senantiasa terjadi.

Keenam: Sebelum menerima wahyu, Nabi ﷺ tidak mengetahui kabar tentang umat terdahulu. Karena itu beliau ﷺ bertanya, “Apakah aku akan diusir?”
Beliau ﷺ tidak membaca sejarah para nabi. Juga tidak mengetahui jalan yang mereka tempuh. Tidak ada tukang cerita yang menuturkan kepadanya. Beliau tidak tahu kalau para nabi terdahulu didustakan. Kemudian bagaimana mereka ditolong. Karena itu beliau mengajukan pertanyaan itu. Tidak mungkin semua itu diketahui kecuali melalui jalan wahyu. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa Alquran benar-benar mukjizat.
“Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”
(QS:Huud | Ayat: 49).

Wafatnya Waraqah
Dalam riwayat al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu ‘anha mengatakan,
“Kemudian tidak berselang lama Waraqah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama.” (HR. al-Bukhari Kitab Bad’ul Wahyi No.3 dan Muslim Kitabul Iman, Bab Bad’ul Wahyi, No. 160).
Waraqah wafat sehari atau dua hari setelah Rasulullah ﷺ mendapat risalah. Tidak ada kata lagi yang terucap dari Waraqah kecuali kalimat itu. kalimat yang terucap dengan penuh yakin bahwa Anda (Muhammad ﷺ) adalah seorang Nabi.
Wafatlah seorang yang beriman dengan kerasulan Muhammad ﷺ. Seorang yang teguh dengan ajaran yang hanif, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa 'alaihissalam dan Isa ‘alaihissalam. Karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda,
“Jangan kalian cela Waraqah bin Naufal. Sesungguhnya aku melihat memiliki satu atau dua taman (di surga).” (HR. al-Hakim 4211. Ia mengatakan hadits shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, walaupun tidak diriwayatkannya. Al-Albani dalam as-Silsilatu ash-Shahihah 405).
Rasulullah ﷺ bersedih dengan wafatnya Waraqah. Dialah yang memberinya kekuatan dan keyakinan –setelah Allah ﷻ- tentang datangnya risalah. Semoga Allah meridhai dan merahmati Waraqah bin Naufal.

Disadur dari tulisan Nurfitri Hadi (@nfhadi07)


Artikel asli:
http://kisahmuslim.com/5575-peran-waraqah-memantapkan-hati-nabi.html

Entri yang Diunggulkan

Talut dan Jalut

Alloh Subhaanahuu wa Ta'aalaa berfirman: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَـکُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا  ۗ  قَالُوْۤا...